RODO

Ogólna Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii Marta Reichel, reprezentowany przez: Marta Reichel, marta408@op.pl.
  2. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów podjęcie usług psychologicznych następuje za zgodą osoby (klienta). Artykuł 13 ust. 1 i 2 tej ustawy stanowi, że psycholog informuje klienta o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania oraz powinien uzyskać akceptację planowanych czynności, a jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z procesem rejestracji na wizytę, przypomnienia o terminie wizyty, ewentualnych zmianach w terminie wizyt.
  4. W przypadku świadczeń płatnych, kiedy na życzenie klienta wystawiana jest faktura, dane osobowe z faktury dostępne są osobie, odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości.
  5. Wszelkie wytwory pacjenta, kwestionariusze, testy itp oraz ewentualne notatki ze spotkań są przechowywane przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu z klientem w siedzibie firmy. Dostęp do nich ma jedynie administrator danych. Klient, na swoje życzenie, po spełnieniu ustalonych warunków, może otrzymać odpowiednią pisemną informację dot. swoich wytworów i wizyt w Gabinecie Psychoterapii Marta Reichel. Do tego celu może być proszony o niezbędne dane osobowe do wystawienia danego dokumentu, określone w przepisach (np. imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, a także dostawcy usług i rozwiązań technicznych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie podlegają automatycznemu profilowaniu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

– ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.